Polityka Prywatności


 1. Informacje ogólne

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje  dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w spółce IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k., Klientów spółki oraz osób na rzecz których spółka podejmuje działania marketingu bezpośredniego. Niniejszy dokument odnosi się również do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem strony internetowej prowadzonej pod adresem idcom.pl („Strona Internetowa”).


 1. Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul Garbary 51/9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000765073, posiadająca NIP: 783-179-53-07 („Administrator”).

Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem korespondencji e-mail: rodo@idcom.pl lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem +48 61 662 88 43.


 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. Dane osobowe kandydatów do pracy (zakładka „Kariera”) przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez kandydatów zgody – podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy obywa się w celu organizacji i realizacji procesu rekrutacji.

 2. Dane osobowe Klientów i osób działających w imieniu Klientów są przetwarzane na podstawie zawartej umowy w celu jej realizacji (art. 6 ust.1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c) RODO). Powyższe dotyczy również potencjalnych Klientów Administratora (podmioty, które otrzymały ofertę Administratora na świadczenie usług).

 3. Przetwarzanie danych osobowych osób do reprezentacji (lub wykonujących umowę) wskazanych w umowach zawieranych przez Administratora  odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO) w celi realizacji zawartej umowy.

 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia analiz i statystyk, wewnętrznych czynności administracyjnych czy archiwizacyjnych tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO).

 5. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie udzielonej przez te podmioty zgody (art 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

 7. Dane osobowe przetwarzane w ramach formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, niezwiązane z przesłaniem oferty lub realizacją umowy przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie oraz skontaktowanie się przez Administratora. Podstawę prawną stanowi zgoda (art. 6 ust 1 lit a) RODO).

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora.


 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  


 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane – w zależności od celów przetwarzania danych, przez następujące okresy: 

 1. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy.

 2. Dane osobowe Klientów i osób do reprezentacji oraz pracowników realizujących umowę zawartą z Administratorem będą przetwarzane przez czas przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki;

 3. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez okres 3 lat.

 4. Dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych, jeżeli nie są to dane Klientów, będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. 


 1. Cofnięcie zgody

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Aby cofnąć zgodę wystarczy przesłać e-mail: rodo@idcom.pl lub poinformować Administratora za pośrednictwem numeru telefonu +48 61 662 88 43.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 1. Zgody marketingowe

Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – dla prawidłowej realizacji tego celu - osoba, której dane dotyczą powinna udzielić również zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzn. informacji o usługach Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail lub wskazanego numeru telefonu oraz zgody na komunikowanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która takiej zgody udzieliła ma prawo ją w każdym momencie cofnąć, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy to zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, otrzymywania informacji handlowych lub wykorzystania przez Administratora urządzeń końcowych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, poczytywane będzie, że osoba której dane dotyczą żąda cofnięcia ww. wszystkich trzech zgód. Zgodnie z powyższym, Administrator zaprzestanie podejmować wobec takiej osoby jakiekolwiek działania marketingu bezpośredniego oraz usunie lub zanonimizuje jej dane osobowe.


 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.


 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


 1. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane. 


 1. Zmiany polityki prywatności

Administrator zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszego dokumentu, a także jego zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: aktualizację przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub wytycznych państwowych lub europejskich organów nadzorczych i kontrolnych. Administrator zastrzega również możliwość zmiany niniejszego dokumentu w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą.  


 1. Polityka cookies

Informacje dotyczące plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.

Dołącz do setek zadowolonych Klientów IDcom Group!